Ana Sayfa Yap   |   Favorilere Ekle   |   
Arama:
Kaynak Eserler
- N -
279 — NESAİ: Ebu Abdurrahman Ahmed bin Ali, 830 [h. 214] de Horasanda, Nesa şehrinde doğup, 915 [h. 303] de Remle şehrinde vefat etti. Hadis âlimidir. Süneni kebir ve Süneni sagir adında iki hadis kitabı çok kıymetlidir. Süneni sagir kütübi sittedendir.

280 —
NESEFİ ABDULLAH: Ebülberekat Hafızüddin Abdullah bin Ahmed, Hanefi fıkıh âlimidir. 1310 da Bağdat’ta vefat etti. Vafi ve bunun şerhi Kafi ve Kenz-üd-dekaik kitapları ve Medarik tefsiri ile Menar adında üsuli fıkıh kitabı meşhurdur. Ömer Nesefinin Manzumesini şerh edip, Müstasfa adını vermiştir. Umde-tül-akaid kitabı, William Courton tarafından 1843 de Londra’da basılmıştır.

281 —
NESEFİ LÜTFULLAH: Hanefidir. Hulasai Gidani fıkıh kitabı meşhurdur. 1349 da vefat etmiştir.

282 —
NESEFİ ÖMER: Necm-üd-din Ebu Hafs Ömer bin Muhammed, İran’ın Faris vilayetinde, Nesef kasabasında 1068 de doğup, 1143 de Semerkand’da vefat etti. Akaidi Nesefi kitabı ve Teftazaninin şerhi ve Abdulaziz Ferhari Hindinin bu şerhe yaptığı Nebras haşiyesi çok kıymetlidir. Çeşitli şerhleri vardır. Zahire fıkıh kitabı ve Manzumesi meşhurdur.

283 — NESEFİ
: Meymun bin Muhammed Nesefi, Hanefidir. Temhid akaid kitabı meşhurdur. 1114 senesinde vefat etmiştir. Ebu Şekür Muhammed Süleminin Temhidi başkadır.

284 — NEVEVİ
: Yahya bin Şeref Nevevi, büyük İslam âlimlerindendir. Şafiidir. 1233 de doğup, 1277 de Şam’da vefat etti. Çok kitap yazdı. Minhac-üt-talibin fıkıh kitabı, Rafiinin El-muharrerinin muhtasarıdır. Minhacın çok şerhleri vardır. Sübkinin ve Süyutinin ve ibni Hacer Mekkinin ve Celalüddin Mehallinin şerhleri ile Nevreddin Ali bin Yahya Ziyadinin Mehalli şerhine haşiyesi meşhurdur. Ravda-tüt-talibin, Rıyad-us-salihin ve Hilye-tül-ebrar da denilen Ez-kar kitapları çok kıymetlidir.

285 —
NİŞANCI ZADE: Muhammed bin Ahmed bin Muhammed bin Ramezan, Edirnede kadı idi. Hicri 898 de doğduğunu Mirati kainat kitabında yazmıştır. 1031 [m. 1622] de Edirne yolunda vefat etti. Mirati kainat ve Fetavai rumiyye ve başka eserleri vardır.

286 —
NİYAZİ-İ MISRİ: Sôfiyyenin meşhurlarından, Halveti meşayıhindendir. Anadoluda Soğanlıda doğup, Mısır’da tahsil etti. Bursa’da yaşadı. Midilliye nefy edildi. 1693 de Limni adasında vefat etti. Türkçe divanı çok yanık ve tatlı olup, birkaç kere basılmıştır. Bazı yazarlar, bunun için, sonradan sapıttı diyorlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa hepimizden üstündür. Ali güzel, Eshabı çok temizdir beytleri, sapık olmadığını göstermektedir.

287 —
NİZAMÜDDİN EVLİYA: Sultan-ül meşayıh Evrenk-Abadidir. Babası Buharadan Hindistana gelip, Bedayün kasabasında yerleşmiştir. 1325 de vefat etti. Delhi civarında Gıyaspurda, Emir Hüsrev Dehlevi türbesine yakın büyük türbesi ziyaret edilmektedir. Yirmi yaşında iken Çeştiyye meşayıhinden Ferideddini Genci şekere intisab ederek kemale gelmiştir. Feraid-ül-fevaid ve Rahat-ül-muhibbin kitapları vardır. Talebesinden Hasen Sencerinin yazdığı Fevaid-ül-füad kitabında hal tercümesi uzun bildirilmiştir. Talebesinden M.Fahrüddin, İmam-ı a’zamın Fıkh-ı ekberinin Molla Aliyyül-kari tarafından yapılan şerhini kısaltarak farisi ve urdu dillerine tercüme ederek Akaidi nizamiyye ismini vermiş, Hakikat Kitabevi tarafından 1993 de baskısı yapılmıştır.
 
Geridön
 

Dünya Namaz Vakitleri


Türkiye Takvimi


Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orjinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.